Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Thị xã Phước Long Nông nghiệp và PTNT (H) 10 2925 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Thị xã Phước Long Nông nghiệp và PTNT (H) 5 2075 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Thị xã Phước Long Nông nghiệp và PTNT (H) 9 2044 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Thị xã Phước Long Nông nghiệp và PTNT (H) 30 1837 Nộp hồ sơ mức 4
5 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Thị xã Phước Long Nông nghiệp và PTNT (H) 40 1813 Nộp hồ sơ mức 4
6 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện). Thị xã Phước Long Nông nghiệp và PTNT (H) 15 1746 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
7 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) Thị xã Phước Long Nông nghiệp và PTNT (H) 16 1763 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 Điều chỉnh thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư). Thị xã Phước Long Nông nghiệp và PTNT (H) 16 1697 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp huyện). Thị xã Phước Long Nông nghiệp và PTNT (H) 7 1698 Nộp hồ sơ mức 4
10 Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND cấp huyện phê duyệt). Thị xã Phước Long Nông nghiệp và PTNT (H) 20 1924 Nộp hồ sơ mức 4
11 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Thị xã Phước Long Nông nghiệp và PTNT (H) 20 1794 Nộp hồ sơ mức 4
12 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Thị xã Phước Long Nông nghiệp và PTNT (H) 10 1839 Nộp hồ sơ mức 4
13 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên). Thị xã Phước Long Nông nghiệp và PTNT (H) 14 1864 Nộp hồ sơ mức 4
14 Thẩm định và phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên). Thị xã Phước Long Nông nghiệp và PTNT (H) 14 1902 Nộp hồ sơ mức 4