Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 1 8142 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 15 10827 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 1 8440 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 15 8697 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 15 10138 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 5 1230 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký giám hộ đương nhiên Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 3 8275
8 Đăng ký giám hộ Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 5 9483 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 2 10141 Nộp hồ sơ mức 3
10 Thay đổi hộ tịch Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 3 7997 Nộp hồ sơ mức 3
11 Cải chính hộ tịch Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 3 8479 Nộp hồ sơ mức 3
12 Bổ sung hộ tịch Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 1 9319
13 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 3 5711 Nộp hồ sơ mức 3
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 12 7725 Nộp hồ sơ mức 3
15 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 12 9549 Nộp hồ sơ mức 3
16 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 1 10415 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 5 8527 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 5 9592 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 5 8690 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 5 10000 Nộp hồ sơ mức 3