CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Thị xã Phước Long Công thương 3509 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Thị xã Phước Long Công thương 3258 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Thị xã Phước Long Công thương 3433 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Thị xã Phước Long Công thương 3360 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Thị xã Phước Long Công thương 3342 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Thị xã Phước Long Công thương 2536 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 14. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Thị xã Phước Long Công thương 2531 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 15. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Thị xã Phước Long Công thương 2526 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 16. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Thị xã Phước Long Công thương 2572 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Phước Long Công thương 7006 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Phước Long Công thương 7582 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Phước Long Công thương 7590 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Thị xã Phước Long Công thương 8959 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thị xã Phước Long Công thương 6567 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thị xã Phước Long Công thương 7052 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thị xã Phước Long Công thương 7564 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Phước Long Công thương 6087 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Thị xã Phước Long Công thương 7338 3 Nộp hồ sơ mức 3