Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp 1 6379
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp 15 8778
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp 1 6933
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp 15 7195
5 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp 15 8510
6 Đăng ký giám hộ đương nhiên Thị xã Phước Long Tư pháp 3 6774
7 Đăng ký giám hộ cử Thị xã Phước Long Tư pháp 5 8065
8 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp 2 8661
9 Thay đổi hộ tịch Thị xã Phước Long Tư pháp 3 6430
10 Cải chính hộ tịch Thị xã Phước Long Tư pháp 3 6986
11 Bổ sung hộ tịch Thị xã Phước Long Tư pháp 1 7869
12 Xác định lại dân tộc Thị xã Phước Long Tư pháp 3 4225
13 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp 12 6218 Nộp hồ sơ mức 3
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp 12 7990 Nộp hồ sơ mức 3
15 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Thị xã Phước Long Tư pháp 1 8821
16 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp 5 6931
17 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Thị xã Phước Long Tư pháp 5 7834
18 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp 5 7015
19 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp 5 8341
20 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Thị xã Phước Long Tư pháp 1 4075