CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Quyết định điều chuyển tài sản công Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2826 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 Mua hoá đơn lẻ Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 3488 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2834 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 Mua quyển hoá đơn Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 3452 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2174 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 Quyết định bán tài sản công Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2792 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 Quyết định thanh lý tài sản công Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2886 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 10256 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 7628 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 6317 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 8598 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký đổi tên hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 7284 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 4577 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 4373 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 5532 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 12296 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 5604 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 7305 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 6851 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 4584 4 Nộp hồ sơ mức 4