Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 952 Nộp hồ sơ mức 4
2 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 1 4732 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 Quyết định bán tài sản công Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 30 1284 Nộp hồ sơ mức 3
4 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 1 5198 Nộp hồ sơ mức 3
5 Quyết định điều chuyển tài sản công Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 30 1308 Nộp hồ sơ mức 3
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 5987 Nộp hồ sơ mức 4
7 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 5741 Nộp hồ sơ mức 3
8 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 30 1326 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 1 8955 Nộp hồ sơ mức 4
10 Quyết định thanh lý tài sản công Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 30 1331 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký đổi tên hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 5651 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 1 7696 Nộp hồ sơ mức 3
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 3040 Nộp hồ sơ mức 4
14 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 4782 Nộp hồ sơ mức 3
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 3825 Nộp hồ sơ mức 3
16 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 15 3245 Nộp hồ sơ mức 4
17 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 5 4113 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 7018 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 3971 Nộp hồ sơ mức 4
20 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2 4216