TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000843.000.00.00.H10 - 32. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 4946 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000385.000.00.00.H10 - 33. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 4885 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 4998 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.000804.000.00.00.H10 - 35. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 4749 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.000364.000.00.00.H10 - 36. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 5214 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.005201.000.00.00.H10 - 26. Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 4736 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.001946.000.00.00.H10 - Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 4711 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.001941.000.00.00.H10 - Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 4683 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.003735.000.00.00.H10 - Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 4774 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000414.000.00.00.H10 - 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 4788 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 4977 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.005209.000.00.00.H10 - 16. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 5696 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.005208.000.00.00.H10 - 17. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 5608 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.005207.000.00.00.H10 - 18. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 5571 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.003889.000.00.00.H10 - 19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 5875 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.005203.000.00.00.H10 - 23. Đổi tên quỹ Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 5006 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.005358.000.00.00.H10 - 25. Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 4905 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.003827.000.00.00.H10 - 10. Thành lập hội Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 5742 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.003807.000.00.00.H10 - 11. Phê duyệt điều lệ hội. Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 5698 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.003783.000.00.00.H10 - 12. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 5482 Toàn trình Nộp hồ sơ