THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001991.000.00.00.H10 - 12.1 (Trường hợp cấp mới GCN) Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 836 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.001991.000.00.00.H10 - 12.2 (Trường hợp chỉnh lý biến động trên GCN) Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 921 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.001134.000.00.00.H10 - 13. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 859 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.002335.000.00.00.H10 - 8. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận lần đầu Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 1581 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.010723.000.00.00.H10 - 1.1. Cấp giấy phép môi trường (Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải; Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh,cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 2487 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.010723.000.00.00.H10 - 1.2. Cấp giấy phép môi trường (Đối với các trường hợp còn lại theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 2803 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.010724.000.00.00.H10 - 2. Cấp đổi giấy phép môi trường Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 2590 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.010725.000.00.00.H10 - 3. Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 2619 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.010726.000.00.00.H10 - 4. Cấp lại giấy phép môi trường Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 2664 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.001662.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký khai thác nước dưới đất Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 3274 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.001645.000.00.00.H10 - Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 3494 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.005367.000.00.00.H10 - 5. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 5022 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.005187.000.00.00.H10 - 6. Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 4619 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.004177.000.00.00.H10 - 7. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 4638 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.002255.000.00.00.H10 - 10. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 4622 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.000983.000.00.00.H10 - 9.1 Cấp Giấy chứng nhận cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 9924 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.005398.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 4093 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.000798.000.00.00.H10 - 3. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 12731 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.000395.000.00.00.H10 - Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 7407 Một phần Nộp hồ sơ
20 2.001234.000.00.00.H10 - 3.1. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 4117 Toàn trình Nộp hồ sơ