THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003635.000.00.00.H10 - 11. Thông báo tổ chức lễ hội Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 3751 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003645.000.00.00.H10 - 10. Đăng ký tổ chức lễ hội Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 3667 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.000933.000.00.00.H10 - 5. Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 3152 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.000440.000.00.00.H10 - 4. Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 3703 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.000831.000.00.00.H10 - 2. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 3109 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.008898.000.00.00.H10 - 12. Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 2871 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.008899.000.00.00.H10 - 13. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 2892 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.008900.000.00.00.H10 - 14. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 2852 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.001737.000.00.00.H10 - 26. Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 2450 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.000903.000.00.00.H10 - 1. Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 7492 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.004648.000.00.00.H10 - 3. Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 7275 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.004646.000.00.00.H10 - 6. Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 7141 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.004644.000.00.00.H10 - 7. Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 6848 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.004634.000.00.00.H10 - 8. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 5691 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.004622.000.00.00.H10 - 9. Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 6980 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.001885.000.00.00.H10 - 21. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 10997 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.001884.000.00.00.H10 - 22. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 11667 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.001880.000.00.00.H10 - 23. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 12028 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.001786.000.00.00.H10 - 24. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 15151 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.001740.000.00.00.H10 - 25. Đăng ký hoạt động cơ sở in Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 2747 Toàn trình Nộp hồ sơ