Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đốp Tư pháp 1 6747 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đốp Tư pháp 15 9400
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đốp Tư pháp 1 7273 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đốp Tư pháp 15 7545
5 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đốp Tư pháp 15 8905
6 Đăng ký giám hộ đương nhiên Huyện Bù Đốp Tư pháp 3 7101
7 Đăng ký giám hộ Huyện Bù Đốp Tư pháp 5 8405
8 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đốp Tư pháp 2 9007
9 Thay đổi hộ tịch Huyện Bù Đốp Tư pháp 3 6798
10 Cải chính hộ tịch Huyện Bù Đốp Tư pháp 3 7341
11 Bổ sung hộ tịch Huyện Bù Đốp Tư pháp 1 8218
12 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Huyện Bù Đốp Tư pháp 3 4575
13 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Bù Đốp Tư pháp 12 6598 Nộp hồ sơ mức 3
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Bù Đốp Tư pháp 12 8381 Nộp hồ sơ mức 3
15 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Bù Đốp Tư pháp 1 9206 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đốp Tư pháp 5 7341 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Bù Đốp Tư pháp 5 8269 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đốp Tư pháp 5 7434 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đốp Tư pháp 5 8727 Nộp hồ sơ mức 3
20 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Huyện Bù Đốp Tư pháp 1 4390