Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Tra cứu kết quả CCCD thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công - Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Bố trí ổn định dân cư trong huyện Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 30 2672 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 40 2615 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện) Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 17 2609 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 4. Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 16 2570 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
5 5. Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp huyện) Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 7 2511 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 6. Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 6 520 Nộp hồ sơ mức 4
7 7. Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 20 2825 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 8. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 20 2565 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 9. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 10 2635 Nộp hồ sơ mức 4
10 10. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên) Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 14 2732 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 11. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên) Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 14 2700 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 12. Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 70 508 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 4. Thanh lý hợp đồng giao khoán của hộ gia đình cá nhân nhận khoanh nuôi, bảo vệ rừng, nay đã giao về địa phương quản lý Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 15 920