Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đốp Hộ tịch (H) 1 8131 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đốp Hộ tịch (H) 15 10818 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đốp Hộ tịch (H) 1 8431 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đốp Hộ tịch (H) 15 8689 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đốp Hộ tịch (H) 15 10130 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đốp Hộ tịch (H) 5 1222 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký giám hộ đương nhiên Huyện Bù Đốp Hộ tịch (H) 3 8267
8 Đăng ký giám hộ Huyện Bù Đốp Hộ tịch (H) 5 9472 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đốp Hộ tịch (H) 2 10133 Nộp hồ sơ mức 3
10 Thay đổi hộ tịch Huyện Bù Đốp Hộ tịch (H) 3 7988 Nộp hồ sơ mức 3
11 Cải chính hộ tịch Huyện Bù Đốp Hộ tịch (H) 3 8470 Nộp hồ sơ mức 3
12 Bổ sung hộ tịch Huyện Bù Đốp Hộ tịch (H) 1 9309
13 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Huyện Bù Đốp Hộ tịch (H) 3 5701 Nộp hồ sơ mức 3
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Bù Đốp Hộ tịch (H) 12 7717 Nộp hồ sơ mức 3
15 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Bù Đốp Hộ tịch (H) 12 9541 Nộp hồ sơ mức 3
16 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Bù Đốp Hộ tịch (H) 1 10404 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đốp Hộ tịch (H) 5 8517 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Bù Đốp Hộ tịch (H) 5 9581 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đốp Hộ tịch (H) 5 8680 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đốp Hộ tịch (H) 5 9991 Nộp hồ sơ mức 3