CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Bù Đốp Công thương 3745 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Bù Đốp Công thương 3495 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Huyện Bù Đốp Công thương 3661 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Bù Đốp Công thương 3581 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Bù Đốp Công thương 3558 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Huyện Bù Đốp Công thương 2749 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 14. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Huyện Bù Đốp Công thương 2724 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 15. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Huyện Bù Đốp Công thương 2739 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 16. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Huyện Bù Đốp Công thương 2787 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Đốp Công thương 7274 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Đốp Công thương 7826 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Đốp Công thương 7834 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Bù Đốp Công thương 9213 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Bù Đốp Công thương 6805 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Bù Đốp Công thương 7281 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Bù Đốp Công thương 7772 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Đốp Công thương 6300 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Huyện Bù Đốp Công thương 7572 3 Nộp hồ sơ mức 3