Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Bù Đốp Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 536 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Bù Đốp Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 7 459
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Huyện Bù Đốp Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 7 538
4 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Đốp Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3619 Nộp hồ sơ mức 3
5 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Đốp Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 7 4215 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Đốp Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 7 4207 Nộp hồ sơ mức 3
7 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thành phố, thành phố thuộc tỉnh Huyện Bù Đốp Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 5685 Nộp hồ sơ mức 3
8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thành phố, thành phố thuộc tỉnh. Huyện Bù Đốp Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 7 488
9 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thành phố, thành phố thuộc tỉnh. Huyện Bù Đốp Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 7 511
10 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Bù Đốp Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 3329 Nộp hồ sơ mức 3
11 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Bù Đốp Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 3939
12 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Bù Đốp Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 4520
13 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Đốp Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3088 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Huyện Bù Đốp Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 7 3607 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
15 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Huyện Bù Đốp Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 7 4404 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Huyện Bù Đốp Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 4062
17 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Huyện Bù Đốp Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 20 2772
18 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Huyện Bù Đốp Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 25 4392
19 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Huyện Bù Đốp Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 35 2485
20 Cấp GPXD Cấp mới, đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Huyện Bù Đốp Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 2476 Nộp hồ sơ mức 3