TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.009044.000.00.00.H10 - Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 955 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.005280.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 478 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.002122.000.00.00.H10 - Đăng ký khi hợp tác xã chia Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 352 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.002120.000.00.00.H10 - Đăng ký khi hợp tác xã tách Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 348 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.005121.000.00.00.H10 - Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 339 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.004972.000.00.00.H10 - Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 365 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.004982.000.00.00.H10 - Giải thể tự nguyện hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 374 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.004979.000.00.00.H10 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 329 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.005377.000.00.00.H10 - Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 342 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.004895.000.00.00.H10 - Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 322 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.006742.000.00.00.H10 - Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 4311 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.004901.000.00.00.H10 - Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 764 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 3348 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.008218.000.00.00.H10 - Mua hoá đơn lẻ Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 5099 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.008217.000.00.00.H10 - Mua quyển hoá đơn Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 5095 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.001612.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 14700 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.000720.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 12640 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.001266.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 8323 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001570.000.00.00.H10 - Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 8706 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.000575.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 9493 Toàn trình Nộp hồ sơ