TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008898.000.00.00.H10 - 12. Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Bù Đốp Văn hóa - Thông tin 3050 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.008899.000.00.00.H10 - 13. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Bù Đốp Văn hóa - Thông tin 3066 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.008900.000.00.00.H10 - 14. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Bù Đốp Văn hóa - Thông tin 3037 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.000831.000.00.00.H10 - 2. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Huyện Bù Đốp Văn hóa - Thông tin 3281 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.000933.000.00.00.H10 - 5. Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Huyện Bù Đốp Văn hóa - Thông tin 3329 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.003645.000.00.00.H10 - 10. Đăng ký tổ chức lễ hội Huyện Bù Đốp Văn hóa - Thông tin 3838 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.003635.000.00.00.H10 - 11. Thông báo tổ chức lễ hội Huyện Bù Đốp Văn hóa - Thông tin 3944 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.000440.000.00.00.H10 - 4. Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Huyện Bù Đốp Văn hóa - Thông tin 3873 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.001737.000.00.00.H10 - 26. Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Huyện Bù Đốp Văn hóa - Thông tin 2639 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.001880.000.00.00.H10 - 23. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Bù Đốp Văn hóa - Thông tin 12199 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.001786.000.00.00.H10 - 24. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Bù Đốp Văn hóa - Thông tin 15334 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.000903.000.00.00.H10 - 1. Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Huyện Bù Đốp Văn hóa - Thông tin 7656 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.004648.000.00.00.H10 - 3. Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Huyện Bù Đốp Văn hóa - Thông tin 7457 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.004646.000.00.00.H10 - 6. Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Bù Đốp Văn hóa - Thông tin 7316 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.004644.000.00.00.H10 - 7. Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Bù Đốp Văn hóa - Thông tin 7009 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.004634.000.00.00.H10 - 8. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Bù Đốp Văn hóa - Thông tin 5858 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.004622.000.00.00.H10 - 9. Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Bù Đốp Văn hóa - Thông tin 7182 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.001885.000.00.00.H10 - 21. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Bù Đốp Văn hóa - Thông tin 11159 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.001884.000.00.00.H10 - 22. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Bù Đốp Văn hóa - Thông tin 11844 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.001740.000.00.00.H10 - 25. Đăng ký hoạt động cơ sở in Huyện Bù Đốp Văn hóa - Thông tin 2950 Toàn trình Nộp hồ sơ