CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1. Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Sở Tài nguyên và Môi Trường Đo đạc và bản đồ (STNMT) 219 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.1 Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Sở Tài nguyên và Môi Trường Đo đạc và bản đồ (STNMT) 365 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 1.2. Gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Sở Tài nguyên và Môi Trường Đo đạc và bản đồ (STNMT) 303 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 2. Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi Trường Đo đạc và bản đồ (STNMT) 166 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 2. Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh Sở Tài nguyên và Môi Trường Đo đạc và bản đồ (STNMT) 717 3 Nộp hồ sơ mức 3