TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000049.000.00.00.H10 - 1. Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Sở Tài nguyên và Môi Trường Đo đạc và bản đồ (STNMT) 347 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.000049.000.00.00.H10 - 1.1 Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Sở Tài nguyên và Môi Trường Đo đạc và bản đồ (STNMT) 549 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.000049.000.00.00.H10 - 1.2. Gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Sở Tài nguyên và Môi Trường Đo đạc và bản đồ (STNMT) 450 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.001923.000.00.00.H10 - 2. Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi Trường Đo đạc và bản đồ (STNMT) 363 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.004237.000.00.00.H10 - 3. Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Sở Tài nguyên và Môi Trường Đo đạc và bản đồ (STNMT) 592 Một phần
6 1.001923.000.00.00.H10 - 2. Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh Sở Tài nguyên và Môi Trường Đo đạc và bản đồ (STNMT) 857 Một phần Nộp hồ sơ