Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1.1 Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 25 197
2 1.2 Thông báo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 10 130
3 2.1 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 6 356
4 2.2 Phê duyệt sau thẩm định báo cáo đánh giá môi trường Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 9 184
5 3.1 Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 6 152
6 3.2 Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 9 129
7 4. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 7 161 Nộp hồ sơ mức 3
8 5. Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH). Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 15 257 Nộp hồ sơ mức 3
9 6.1 Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.(giai đoạn kiểm tra) Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 6 74
10 6.2 Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.(giai đoạn xác nhận) Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 4 147
11 7.1 Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (giai đoạn kiểm tra) Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 10 27
12 7.2 Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (giai đoạn xác nhận) Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 10 14
13 8. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 15 48 Nộp hồ sơ mức 3
14 9. Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh. Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 15 53
15 10. Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 15 59
16 11.1 Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. (Đối với các trường hợp quy định tại điểm 4 khoản 7 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP ) Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 6 50 Nộp hồ sơ mức 3
17 11.2 Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. (Đối với các trường hợp quy định tại điểm 4 khoản 7 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP ) (hồ sơ sau chỉnh sửa) Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 4 19 Nộp hồ sơ mức 3
18 11.3 Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. (Đối với các trường hợp khác) Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 9 16 Nộp hồ sơ mức 3
19 11.4 Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. (Đối với các trường hợp khác ) (hồ sơ sau chỉnh sửa) Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 6 14 Nộp hồ sơ mức 3
20 18. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn). Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 20 169