Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1.1 Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 25 344 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.2 Thông báo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 10 267
3 2.1 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 6 616
4 2.2 Phê duyệt sau thẩm định báo cáo đánh giá môi trường Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 9 316
5 3.1 Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 6 281
6 3.2 Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 9 275
7 4. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 7 323 Nộp hồ sơ mức 3
8 5. Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH). Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 15 529 Nộp hồ sơ mức 3
9 6.1 Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.(giai đoạn kiểm tra) Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 6 226
10 6.2 Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.(giai đoạn xác nhận) Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 4 302
11 10 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường: 15 ngày Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 15 133
12 7.1 Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (giai đoạn kiểm tra) Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 10 203
13 11 .1Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: 17 ngày (Giai đoạn trước vận hành ) Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 17 62
14 11.2 Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường(Giai đoạn vận hành) Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 17 49
15 7.2 Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (giai đoạn xác nhận) Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 10 163 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 8. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 15 189 Nộp hồ sơ mức 3
17 9. Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh. Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 15 211 Nộp hồ sơ mức 3
18 10. Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 15 236 Nộp hồ sơ mức 3
19 11.1 Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. (Đối với các trường hợp quy định tại điểm 4 khoản 7 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP ) Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 6 219 Nộp hồ sơ mức 3
20 11.2 Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. (Đối với các trường hợp quy định tại điểm 4 khoản 7 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP ) (hồ sơ sau chỉnh sửa) Sở Tài nguyên và Môi Trường Môi trường (STNMT) 4 194 Nộp hồ sơ mức 3