Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Địa chất và khoáng sản (STNMT) 10 371 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi Trường Địa chất và khoáng sản (STNMT) 87 352 Nộp hồ sơ mức 3
3 3. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Sở Tài nguyên và Môi Trường Địa chất và khoáng sản (STNMT) 87 325 Nộp hồ sơ mức 3
4 4. Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch. Sở Tài nguyên và Môi Trường Địa chất và khoáng sản (STNMT) 35 202 Nộp hồ sơ mức 3
5 5. Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ( ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.) Sở Tài nguyên và Môi Trường Địa chất và khoáng sản (STNMT) 121 370 Nộp hồ sơ mức 3
6 6. Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Địa chất và khoáng sản (STNMT) 32 285 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
7 5.1 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực chưa thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi Trường Địa chất và khoáng sản (STNMT) 76 309 Nộp hồ sơ mức 3
8 7. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Địa chất và khoáng sản (STNMT) 24 270 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 8. Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi Trường Địa chất và khoáng sản (STNMT) 24 275 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 9. Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi Trường Địa chất và khoáng sản (STNMT) 81 320 Nộp hồ sơ mức 3
11 10.1 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Địa chất và khoáng sản (STNMT) 27 867 Nộp hồ sơ mức 3
12 10.2 Điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Địa chất và khoáng sản (STNMT) 27 493 Nộp hồ sơ mức 3
13 10.3 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu cực có dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Tài nguyên và Môi Trường Địa chất và khoáng sản (STNMT) 27 297 Nộp hồ sơ mức 3
14 11. Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Địa chất và khoáng sản (STNMT) 27 300 Nộp hồ sơ mức 3
15 12. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Địa chất và khoáng sản (STNMT) 27 287 Nộp hồ sơ mức 3
16 13. Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Địa chất và khoáng sản (STNMT) 24 336 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
17 14. Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Địa chất và khoáng sản (STNMT) 16 322 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
18 15. Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Địa chất và khoáng sản (STNMT) 16 274 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
19 16. Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Địa chất và khoáng sản (STNMT) 16 227 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 17.1 Thẩm định đề án đóng cửa mỏ. Sở Tài nguyên và Môi Trường Địa chất và khoáng sản (STNMT) 52 233 Nộp hồ sơ mức 3