Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 10 187 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 87 186 Nộp hồ sơ mức 3
3 3. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 87 145 Nộp hồ sơ mức 3
4 5. Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ( ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.) Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 121 159 Nộp hồ sơ mức 3
5 6. Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 32 130 Nộp hồ sơ mức 3
6 5.1 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực chưa thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 76 151 Nộp hồ sơ mức 3
7 7. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 24 114 Nộp hồ sơ mức 3
8 8. Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 24 126 Nộp hồ sơ mức 3
9 9. Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 81 140 Nộp hồ sơ mức 3
10 10.1 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 27 360 Nộp hồ sơ mức 3
11 10.2 Điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 27 286 Nộp hồ sơ mức 3
12 10.3 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu cực có dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 27 129 Nộp hồ sơ mức 3
13 11. Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 27 134 Nộp hồ sơ mức 3
14 12. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 27 118 Nộp hồ sơ mức 3
15 13. Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 24 119 Nộp hồ sơ mức 3
16 14. Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 16 162 Nộp hồ sơ mức 3
17 15. Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 16 98 Nộp hồ sơ mức 3
18 16. Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 16 88 Nộp hồ sơ mức 3
19 17.1 Thẩm định đề án đóng cửa mỏ. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 52 86 Nộp hồ sơ mức 3
20 17.2 Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 52 89 Nộp hồ sơ mức 3