Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 10 235
2 2. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 87 236
3 3. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 87 195
4 4. Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 35 62
5 5. Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ( ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.) Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 121 221
6 6. Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 32 167
7 5.1 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực chưa thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 76 194
8 7. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 24 152
9 8. Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 24 166
10 9. Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 81 189
11 10.1 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 27 553 Nộp hồ sơ mức 3
12 10.2 Điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 27 371 Nộp hồ sơ mức 3
13 10.3 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu cực có dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 27 173 Nộp hồ sơ mức 3
14 11. Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 27 191 Nộp hồ sơ mức 3
15 12. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 27 164 Nộp hồ sơ mức 3
16 13. Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 24 192 Nộp hồ sơ mức 3
17 14. Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 16 198 Nộp hồ sơ mức 3
18 15. Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 16 135 Nộp hồ sơ mức 3
19 16. Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 16 118 Nộp hồ sơ mức 3
20 17.1 Thẩm định đề án đóng cửa mỏ. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 52 129 Nộp hồ sơ mức 3