Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Huyện Chơn Thành Tư pháp 1 3981
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Huyện Chơn Thành Tư pháp 1 5869
3 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Huyện Chơn Thành Tư pháp 1 4986
4 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Huyện Chơn Thành Tư pháp 1 5155
5 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Huyện Chơn Thành Tư pháp 1 5514
6 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Huyện Chơn Thành Tư pháp 1 7719
7 Cấp bản sao từ sổ gốc Huyện Chơn Thành Tư pháp 1 5354 Nộp hồ sơ mức 3
8 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Huyện Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường 45 1019
9 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Huyện Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường 20 2613
10 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Huyện Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường 20 2584
11 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Huyện Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường 10 1614
12 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Huyện Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường 20 1835
13 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện (Cấp giấy sai). Huyện Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường 70 2161
14 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Huyện Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường 10 1109
15 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Huyện Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường 20 1163
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 186
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 7 164
18 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 7 171
19 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3273
20 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Chơn Thành Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 7 3811