CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 16. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3948 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 15. Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4003 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 14. Hội tự giải thể Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3963 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 13. Đổi tên hội cấp huyện Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3928 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 12. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3802 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 11. Phê duyệt điều lệ hội. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3957 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 10. Thành lập hội Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3930 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 9. Công nhận ban vận động thành lập hội. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3913 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 8. Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3950 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 7. Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3956 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 6. Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3916 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 5. Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3961 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 4. Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3947 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 3. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3872 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4009 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1. Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4326 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 11. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên) Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 4148 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
18 10. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên) Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 4178 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
19 9. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 4386 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 8. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 3988 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3