Bạn cần tìm gì?

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

01
Khai báo thông tin,
đính kèm hồ sơ
02
Đăng ký bưu điện (nếu có)
và nộp hồ sơ
03
Chờ kiểm tra hồ sơ
04
Xác nhận nộp hồ sơ
và thanh toán lệ phí (nếu có)
05
Chờ thẩm định
06
Nhận kết quả
(hoặc ủy quyền nhận qua hệ thống)