CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Xã Thanh Phú Đất đai (X) 31380 Một phần
2 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Xã Thanh Lương Đất đai (X) 31380 Một phần
3 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Phường Phú Đức Đất đai (X) 31380 Một phần
4 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Phường An Lộc Đất đai (X) 31380 Một phần
5 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Phường Phú Thịnh Đất đai (X) 31380 Một phần
6 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Phường Hưng Chiến Đất đai (X) 31380 Một phần
7 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Phường Hưng Chiến Đất đai (X) 42556 Một phần
8 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Phường Phú Thịnh Đất đai (X) 42556 Một phần
9 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Phường An Lộc Đất đai (X) 42556 Một phần
10 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Phường Phú Đức Đất đai (X) 42556 Một phần
11 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Xã Thanh Lương Đất đai (X) 42556 Một phần
12 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Xã Thanh Phú Đất đai (X) 42556 Một phần
13 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Xã Thanh Phú Hộ tịch (X) 39422 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 39422 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Phường An Lộc Hộ tịch (X) 39422 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Phường Phú Thịnh Hộ tịch (X) 39422 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Phường Hưng Chiến Hộ tịch (X) 39422 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Phường Phú Đức Hộ tịch (X) 39422 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Phường Phú Đức Hộ tịch (X) 37690 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Phường Hưng Chiến Hộ tịch (X) 37690 Một phần Nộp hồ sơ