Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước (SCT) 10 1911
2 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước (SCT) 5 1406
3 30. Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 30 1151 Nộp hồ sơ mức 4
4 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 23 18212 Nộp hồ sơ mức 4
5 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND xã An Phú Lao động - TBXH (X) 23 18212 Nộp hồ sơ mức 4
6 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 23 18212 Nộp hồ sơ mức 4
7 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 23 18212 Nộp hồ sơ mức 4
8 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND xã Thanh An Lao động - TBXH (X) 23 18212 Nộp hồ sơ mức 4
9 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND TT Tân Khai Lao động - TBXH (X) 23 18212 Nộp hồ sơ mức 4
10 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND xã Tân Quan Lao động - TBXH (X) 23 18212 Nộp hồ sơ mức 4
11 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND xã Minh Đức Lao động - TBXH (X) 23 18212 Nộp hồ sơ mức 4
12 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND xã Tân Hiệp Lao động - TBXH (X) 23 18212 Nộp hồ sơ mức 4
13 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 23 18212 Nộp hồ sơ mức 4
14 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND xã Đồng Nơ Lao động - TBXH (X) 23 18212 Nộp hồ sơ mức 4
15 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND xã Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 23 18212 Nộp hồ sơ mức 4
16 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 23 18212 Nộp hồ sơ mức 4
17 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) TT Tân Phú Lao động - TBXH (X) 23 18212 Nộp hồ sơ mức 4
18 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) Xã Tân Lập Lao động - TBXH (X) 23 18212 Nộp hồ sơ mức 4
19 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 23 18212 Nộp hồ sơ mức 4
20 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) Xã Tân Lợi Lao động - TBXH (X) 23 18212 Nộp hồ sơ mức 4