THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Thông báo sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại
2 Thông báo khuyến mại đã nộp
3 Xác nhận Thông báo khuyến mại đã nộp
4 Giấy ủy quyền
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết: Nguyễn Đức Tâm Cang (Tiếp nhận HS)
Bước 2: xử lý Cán bộ giải quyết: Nguyễn Đức Tâm Cang (Tiếp nhận HS)
Hồ sơ đang ở bước 3: Trả Kêt Quả Cán bộ giải quyết: Nguyễn Đức Tâm Cang (Tiếp nhận HS)