THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ
2 Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai
3 Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận hồ sơ (Quản lý ĐT)
Bước 2: Phòng QLĐT thụ lý Cán bộ giải quyết: Thụ lý hồ sơ 1 (Phòng QLĐT)
Bước 3: Lãnh đạo phòng ký duyệt Cán bộ giải quyết: Lãnh đạo phòng (Phòng QLĐT)
Bước 4: UBND Thị xã ký duyệt Cán bộ giải quyết: Văn phòng UBND thị xã
Hồ sơ đang ở bước 5: Chờ trả kết quả Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận hồ sơ (Quản lý ĐT)