THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Phiếu ý kiến dân cư
2 Tờ Khai
3 Bổ sung giấy nộp tiền vào NSNN
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Hs Cán bộ giải quyết: ĐOÀN THỊ NGỌC NGÂN tn.tnmt.bdop
Bước 2: Chuyển thông tin cho địa chính Cán bộ giải quyết: Thẩm Tra VPĐK Đất Đai
Bước 3: thuế Cán bộ giải quyết: Chi cục thuế Bù Đốp
Bước 4: Chờ giấy nộp tiền vào NSNN Cán bộ giải quyết: ĐOÀN THỊ NGỌC NGÂN tn.tnmt.bdop
Bước 5: Tiếp nhận giấy nộp tiên Cán bộ giải quyết: ĐOÀN THỊ NGỌC NGÂN tn.tnmt.bdop
Bước 6: Ký cấp GCN Cán bộ giải quyết: . Văn phòng HĐND-UBND huyện
Bước 7: vào Sổ Cán bộ giải quyết: Thẩm Tra VPĐK Đất Đai
Hồ sơ đang ở bước 8: Trả KQ Cán bộ giải quyết: ĐOÀN THỊ NGỌC NGÂN tn.tnmt.bdop