THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Quyết định phê duyệt dự án (đối với dự án đầu tư) hoặc quyết định phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán chi phí (đối với dự án quy hoạch).
2 Hồ sơ dự án được phê duyệt.
3 Quyết định phê duyệt dự toán và hồ sơ dự toán được phê duyệt (trường hợp đã phê duyệt dự toán).
4 Các tài liệu chứng minh nguồn vốn cho dự án. 02 bản
5 Các văn bản chỉ đạo, kết luận của cấp có thẩm quyền liên quan (nếu có).
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Lê Thị Huyền
Bước 2: Thụ lý hoặc trả bổ sung Cán bộ giải quyết: Thụ lý 1 TCKH Đồng Phú
Bước 3: UBND huyện ký duyệt Cán bộ giải quyết: Tài khoản VP.UBND huyện Đồng Phú
Hồ sơ đang ở bước 4: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Lê Thị Huyền