THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn xin giao đất, cho thuê đất
2 Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính (LPTB)
3 Văn bản xác nhận hộ gia đình cá nhận trực tiếp sản xuất NN của địa phương nơi công dân có hộ khẩu thường trú.
4 Trích đo, trích lục địa chính thửa đất;
5 Bổ sung Giấy nộp tiền
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết: Nguyễn Thị Hiền
Bước 2: Phòng TNMT thẩm định giao đất (B1_10 Ngày) Cán bộ giải quyết: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Bước 3: UBND huyện ký QĐ giao đất (B1_3N) Cán bộ giải quyết: VP.UBND huyện Đồng Phú
Bước 4: Chi nhánh VP in GCN, chuyển thuế (3N) Cán bộ giải quyết: Tài khoản Hành chính TH
Bước 5: Thông báo Thuế (3N) Cán bộ giải quyết: Thuế Đồng Phú
Bước 6: Chờ giấy nộp tiền Cán bộ giải quyết: Nguyễn Thị Hiền
Bước 7: Tiếp nhận giấy nộp tiền (1N) Cán bộ giải quyết: Nguyễn Thị Hiền
Bước 8: CNVP chuyển hồ sơ Phòng TNMT (B2-2N) Cán bộ giải quyết: Tài khoản Hành chính TH
Bước 9: Phòng TNMT thẩm định GCN (B2_3N) Cán bộ giải quyết: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Bước 10: UBND huyện ký GCN (B2_3N) Cán bộ giải quyết: VP.UBND huyện Đồng Phú
Bước 11: Vào số, chỉnh lý (B2-2N) Cán bộ giải quyết: Bộ Phận Vào Sổ VPĐK Đất Đai
Bước 12: Trả KQ Cán bộ giải quyết: Nguyễn Thị Hiền
Công dân đã nhận kết quả