THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK (trường hợp diện tích đất tăng thêm chưa được cấp Giấy chứng nhận, có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai thì sử dụng Mẫu số 04a/ĐK)
2 Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
3 Trích lục hoặc Trích đo thửa đất (nếu có)
4 Biên bản xác minh hiện trạng sử dụng đất hoặc Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đối với trường hợp có sự thay đổi về ranh giới, diện tích sử dụng đất
5 Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có)
6 Đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng: 1) Giấy tờ thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận; 2) Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
7 Biên lai thanh toán nghĩa vụ tài chính
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận VPĐKĐĐ Đồng Xoài
Bước 2: Thẩm tra Cán bộ giải quyết: Cán Bộ Thẩm tra , Vào Sổ ĐĐ Đồng Xoài
Bước 3: Xác định nghĩa vụ tài chính Cán bộ giải quyết: Chi cục Thuế
Bước 4: Công dân thực hiện NVTC Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận VPĐKĐĐ Đồng Xoài
Bước 5: Tiếp nhận Giấy nộp tiền Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận VPĐKĐĐ Đồng Xoài
Bước 6: Thẩm tra Cán bộ giải quyết: Cán Bộ Thẩm tra , Vào Sổ ĐĐ Đồng Xoài
Bước 7: Bước xử lýThẩm định Cán bộ giải quyết: Thụ Lý (Tỉnh) ĐKĐĐ Đồng Xoài
Bước 8: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận VPĐKĐĐ Đồng Xoài
Công dân đã nhận kết quả