THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu đối với trường hợp người yêu cầu là cá nhân.
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Hộ tịch
Bước 2: Thụ lý HS Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Hộ tịch
Bước 3: Chờ trả kết quả Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Hộ tịch
Công dân đã nhận kết quả