THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 ĐƠN XÓA THẾ CHẤP
2 GIẤY CHỨNG NHẬN BẢN GỐC
3 Trang bổ sung giấy Chứng Nhận
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp Nhận HS Cán bộ giải quyết: Nguyễn Văn Hiếu
Bước 2: Trả kết quả hồ sơ Cán bộ giải quyết: Nguyễn Văn Hiếu