THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Phiếu yêu cầu đo đạc thửa đất theo mẫu.
2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất
3 CMND + HKTT của các bên có liên quan (người sử dụng đất, bên chuyển, bên nhận)
4 Văn bản ủy quyền của người sử dụng đất (nếu có).
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp Nhận HS Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận HS
Bước 2: Chi nhánh VP ĐKĐĐ giải quyết Cán bộ giải quyết: Thẩm Định VPĐK Đất Đai
Hồ sơ đang ở bước 3: Trả kết quả hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận HS