THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Phiếu yêu cầu Trích Đo địa chính thửa đất /Trích lục địa lục bản đồ địa chính
2 Bản sao giấy chứng nhận
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp Nhận HS Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận HS
Bước 2: Chi nhánh VP ĐKĐĐ giải quyết Cán bộ giải quyết: Thẩm Định VPĐK Đất Đai
Hồ sơ đang ở bước 3: Trả kết quả hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận HS