THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Phiếu yêu cầu đo đạc thửa đất theo mẫu.
2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất
3 CMND + HKTT của các bên có liên quan (người sử dụng đất, bên chuyển, bên nhận)
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Một cửa Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận ĐK Đất Đai
Bước 2: CNVPĐĐ huyện giải quyết Cán bộ giải quyết: TK BP đo đạc
Hồ sơ đang ở bước 3: Trả KQ Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận ĐK Đất Đai