THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
2 Bản gốc giấy Giấy chứng nhận đã cấp
3 Tờ khai Thuế
4 Hợp Đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng
5 Hợp đồng ủy quyền
6 Chờ giấy nộp tiền vào NSNN
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Một cửa Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Ngô Thị Huyền Trang
Bước 2: CNVPĐĐ huyện giải quyết Cán bộ giải quyết: Tài khoản Hành chính TH
Bước 3: Chi cục Thuế giải quyết Cán bộ giải quyết: Thuế Đồng Phú
Bước 4: Chờ giấy nộp tiền vào NSNN Cán bộ giải quyết: Ngô Thị Huyền Trang
Bước 5: Một cửa Tiếp nhận giấy nộp tiền Cán bộ giải quyết: Ngô Thị Huyền Trang
Bước 6: CN VPĐK giải quyết Cán bộ giải quyết: Bộ Phận Vào Sổ VPĐK Đất Đai
Hồ sơ đang ở bước 7: Trả KQ Cán bộ giải quyết: Ngô Thị Huyền Trang