THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Biên lai thanh toán nghĩa vụ tài chính
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Ngô Thị Huyền Trang
Bước 2: Thẩm tra Cán bộ giải quyết: Tài khoản Hành chính TH
Bước 3: Xác định nghĩa vụ tài chính Cán bộ giải quyết: Thuế Đồng Phú
Bước 4: Công dân thực hiện NVTC Cán bộ giải quyết: Ngô Thị Huyền Trang
Bước 5: Tiếp nhận Giấy nộp tiền Cán bộ giải quyết: Ngô Thị Huyền Trang
Hồ sơ đang ở bước 6: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Ngô Thị Huyền Trang