TIN MỚI:

THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại
2 Thể lệ chương trình khuyến mại
3 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Nguyễn Đức Tâm Cang (Tiếp nhận HS)
Bước 2: Phê duyệt Cán bộ giải quyết: Trương Tấn Nhất Linh
Bước 3: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Bộ phận trả KQ TT.PVHCC