TIN MỚI:

THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen
2 Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen
3 Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân có xác nhận của cấp trình khen
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết: Sở Nội Vụ Tiếp Nhận HS
Hồ sơ đang ở bước 2: Thẩm định, trình lãnh đạo Cán bộ giải quyết: Ban Thi Đua Khen Thưởng
Bước 3: Ký duyệt, trình UBND Cán bộ giải quyết: Đỗ Thanh Tâm
Bước 4: UBND phê duyệt Cán bộ giải quyết: Phòng Nội chính - VP UBND Tỉnh
Bước 5: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Bộ phận trả KQ TT.PVHCC