TIN MỚI:

THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 ĐƠN THẾ CHẤP
2 GIẤY CHỨNG NHẬN BẢN GỐC
3 HỢP ĐÔNG THẾ CHÂP
4 HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
5 Trang Bổ sung giấy chứng nhận
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp Nhận HS Cán bộ giải quyết: Xóa thế chấp - Trung A
Bước 2: Trả kết quả hồ sơ Cán bộ giải quyết: Xóa thế chấp - Trung A
Công dân đã nhận kết quả