TIN MỚI:

THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK1
2 Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định
3 Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
4 Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật
5 Trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất (nếu có)
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Bước xử lýTiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận VPĐKĐĐ Đồng Xoài
Bước 2: Thẩm tra Cán bộ giải quyết: Cán Bộ Thẩm tra , Vào Sổ ĐĐ Đồng Xoài
Hồ sơ đang ở bước 3: Xác định nghĩa vụ tài chính Cán bộ giải quyết: Chi cục Thuế
Bước 4: Công dân thực hiện NVTC Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận VPĐKĐĐ Đồng Xoài
Bước 5: Tiếp nhận Giấy nộp tiền Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận VPĐKĐĐ Đồng Xoài
Bước 6: Thẩm tra Cán bộ giải quyết: Cán Bộ Thẩm tra , Vào Sổ ĐĐ Đồng Xoài
Bước 7: Thẩm định Cán bộ giải quyết: Thụ Lý (Tỉnh) ĐKĐĐ Đồng Xoài
Bước 8: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận VPĐKĐĐ Đồng Xoài