THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn
2 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo
3 Giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật quảng cáo
4 Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức
5 Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn
6 Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Bộ phận Tổng hợp TTPVHCC Sở VHTTDL
Bước 2: Phân xử lý Cán bộ giải quyết: Hồ Tiến Duật
Bước 3: Thẩm định hồ sơ Cán bộ giải quyết: Nguyễn Thị Diệu
Bước 4: Xem xét, trình lãnh đạo phê duyệt Cán bộ giải quyết: Hồ Tiến Duật
Bước 5: Lãnh đạo sở phê duyệt Cán bộ giải quyết: Nguyễn Khắc Vĩnh
Bước 6: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Bộ phận trả KQ TT.PVHCC
Công dân đã nhận kết quả