THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK1
2 Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất (nếu có)
3 Biên lai thanh toán nghĩa vụ tài chính
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Thẩm tra Cán bộ giải quyết: Thụ lý 1 CNVP ĐĐ Bù Đăng
Bước 3: Bước xử lýXác định nghĩa vụ tài chính Cán bộ giải quyết: Chi cục Thuế
Bước 4: Công dân thực hiện NVTC Cán bộ giải quyết: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 5: Tiếp nhận Giấy nộp tiền Cán bộ giải quyết: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Hồ sơ đang ở bước 6: Thẩm tra Cán bộ giải quyết: Thụ lý 1 CNVP ĐĐ Bù Đăng
Bước 7: Thẩm định Cán bộ giải quyết: Thụ lý (Tỉnh) ĐKĐĐ Bù Đăng
Bước 8: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả