THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Văn bản Thông báo về việc tìm kiếm việc làm
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Lê Phụ Ngoan
Bước 2: Kết thúc Cán bộ giải quyết: Lê Phụ Ngoan
Công dân đã nhận kết quả