THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK
2 Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
3 Trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhân ĐK Đất Đai (Thảo)
Bước 2: Thẩm tra Cán bộ giải quyết: Thẩm Tra VPĐK Đất Đai (Chuyên)
Bước 3: Thẩm định Cán bộ giải quyết: Thụ Lý (Tỉnh) ĐKĐĐ Bình Long
Bước 4: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Trả KQ Đất Đai (Van Anh)