THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK1
2 Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định
3 Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất
4 Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
5 Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật
6 Trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất (nếu có)
7 Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có)
8 Biên lai thanh toán nghĩa vụ tài chính
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Thẩm tra Cán bộ giải quyết: Thụ lý 1 CNVP ĐĐ Bù Đăng
Bước 3: Xác định nghĩa vụ tài chính Cán bộ giải quyết: Chi cục Thuế
Bước 4: Công dân thực hiện NVTC Cán bộ giải quyết: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 5: Tiếp nhận Giấy nộp tiền Cán bộ giải quyết: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 6: Thẩm tra Cán bộ giải quyết: Thụ lý 2 CNVP ĐĐ Bù Đăng
Bước 7: Thẩm định Cán bộ giải quyết: Thụ lý (Tỉnh) ĐKĐĐ Bù Đăng
Hồ sơ đang ở bước 8: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả