THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 ĐƠN XÓA THẾ CHẤP
2 GIẤY CHỨNG NHẬN BẢN GỐC
3 HỢP ĐÔNG THẾ CHÂP
4 HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
5 Trang bổ sung giấy Chứng Nhận
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp Nhận Cán bộ giải quyết: Thế Chấp Tiếp nhận
Bước 2: Trả KQ Cán bộ giải quyết: Thế Chấp Tiếp nhận
Công dân đã nhận kết quả