THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Văn bản yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nêu rõ lý do trong trường hợp người yêu cầu là cơ quan, tổ chức.
Quá trình giải quyết hồ sơ
Hồ sơ đang ở bước 1: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận hộ tịch PB
Bước 2: UBND phường ký duyệt Cán bộ giải quyết: Lãnh đạo phường Phước Bình
Bước 3: Chờ trả kết quả Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận hộ tịch PB