THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 - Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
2 - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).
3 - Tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận ( Phạm Bích Hạnh)
Bước 2: Phân công cán bộ thẩm định Cán bộ giải quyết: Nguyễn Duy Hải
Bước 3: Ký Thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Cán bộ giải quyết: Nguyễn Đức Thành
Bước 4: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Bộ phận trả KQ TT.PVHCC