THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động
2 Giấy chứng nhận SK
3 Lý lịch tư pháp/VB xác nhận người LĐNN không phải là người phạm tội/truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp
4 Văn bản chứng minh là nhà QL, GĐ điều hành, chuyên gia hoặc LĐ kĩ thuật
5 Ảnh màu 4X6
6 Hộ chiếu
7 Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết: Nguyễn Thị Thúy (Tiếp Nhận HS)
Bước 2: Thẩm định, trình phê duyệt Cán bộ giải quyết: Nguyễn Văn Dũng
Bước 3: Phê duyệt Cán bộ giải quyết: Nguyễn Trọng Tiến
Bước 4: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Bộ phận trả KQ TT.PVHCC