THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động.
2 Biên bản góp ý kiến của tố chức đại diện tập thể LĐ tại cơ sở
3 Nội quy lao động
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết: Nguyễn Thị Thúy (Tiếp Nhận HS)
Bước 2: Thẩm định, trình phê duyệt Cán bộ giải quyết: Nguyễn Văn Dũng
Bước 3: Phê duyệt Cán bộ giải quyết: Nguyễn Trọng Tiến
Bước 4: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Bộ phận trả KQ TT.PVHCC