THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động
2 Ảnh màu 4x6
3 Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
4 Tài liệu liên quan (tùy theo từng trường hợp cấp lại)
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết: Nguyễn Thị Thúy (Tiếp Nhận HS)
Bước 2: Thẩm định, trình phê duyệt Cán bộ giải quyết: Nguyễn Văn Dũng
Bước 3: Phê duyệt Cán bộ giải quyết: Nguyễn Trọng Tiến
Bước 4: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Bộ phận trả KQ TT.PVHCC
Công dân đã nhận kết quả