THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Một cửa Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận TNMT Đồng Xoài
Bước 2: Phòng TNMT thẩm định Cán bộ giải quyết: Lãnh đạo TNMT
Bước 3: Ban hành Quyết định Cán bộ giải quyết: VP. UBND Đồng Xoài
Bước 4: Chuyển Quyết định, hồ sơ cho Chi nhánh VPĐKĐĐ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận TNMT Đồng Xoài
Bước 5: Xác định và chuyển thông tin địa chính Cán bộ giải quyết: Bộ phận Thẩm tra
Bước 6: Thông báo nộp tiền và chuyển cho người sử dụng Cán bộ giải quyết: Chi cục Thuế
Bước 7: Bổ sung chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận TNMT Đồng Xoài
Bước 8: Tiếp nhận giấy nộp tiền Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận TNMT Đồng Xoài
Bước 9: Xác nhận đơn, chỉnh lý biến động vào GCN Chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa UBND cấp huyện Cán bộ giải quyết: Bộ phận hành chính
Bước 10: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận TNMT Đồng Xoài